top of page

Versie 2024

Artikel 1. Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing tussen enerzijds After Supper, een dochter-/zusteronderneming van After Supper dan wel een samenwerkingsverband tussen haar met derden, hierna allen tezamen te noemen: ‘After Supper’, en anderzijds een persoon die een evenement van After Supper (hierna het ‘Evenement’) wenst te bezoeken en hiertoe een toegangsbewijs heeft gekocht (hierna de ‘Bezoeker’) waarop After Supper deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard en Bezoeker door koop van een toegangsbewijs deze voorwaarden expliciet heeft aanvaard.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op toegangsbewijzen verkregen bij derden (bijv. agenten, websites van geautoriseerde partijen e.d.) die daartoe door After Supper zijn ingeschakeld dan wel aangewezen. Welke partijen dit zijn wordt door After Supper bekend gemaakt op dan wel via haar website www.aftersupper.nl alsmede op dan wel via de website van het evenement.

3. Onder Evenement wordt in deze algemene voorwaarden verstaan alle door After Supper georganiseerde feesten/festivals of andere manifestaties in de ruimste zin des woords.

4. Onder plaats waar het Evenement wordt gehouden, wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de feitelijke plaats van het evenement evenals alle terreinen, ruimten, velden etc. eromheen, die deel uitmaken van het complex, waar het Evenement plaatsvindt.

5. Indien er één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.. After Supper en de wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. Indien After Supper niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat After Supper in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.


Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst/toegangsbewijzen

1. De overeenkomst inzake het bezoeken van het Evenement tussen After Supper en de Bezoeker komt tot stand op het moment dat de Bezoeker een toegangsbewijs voor het Evenement bij After Supper dan wel een door After Supper ingeschakelde derde partij bestelt/koopt.
 

2. Op deze overeenkomst tot koop van een toegangsbewijs alsmede het bezoeken van het Evenement zijn deze algemene voorwaarden alsmede de huisregels welke bekend zijn gemaakt op de website van het betreffende Evenement dan wel op de website van After Supper, van toepassing (de ‘Huisregels’). De overeenkomst inzake het bezoeken van het Evenement tussen After Supper en de Bezoeker, kan niet worden ontbonden dan wel worden gewijzigd door de Bezoeker. Met andere woorden: er worden geen refunds gedaan door After Supper van een eenmaal door de bezoeker aangekocht toegangsbewijs.
 

3. After Supper behoudt zich te allen tijde het recht om bestellingen van toegangsbewijzen te weigeren.
 

4. Een toegangsbewijs kan bestaan uit een door of vanwege After Supper verstrekt document of een door of vanwege After Supper verstrekte barcode of QR-code. De barcode/QR-code is een unieke code.
 

5. De toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van After Supper. Het toegangsbewijs wordt éénmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon. Het originele toegangsbewijs geeft de Bezoeker recht op bijwonen van het Evenement. Verlies, beschadiging, diefstal of misbruik van het toegangsbewijs komt vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de Bezoeker ter beschikking is gesteld, voor rekening en risico van de Bezoeker.
 

6. Alleen aanschaf bij de door After Supper ingeschakelde derden of bij After Supper garandeert de geldigheid van het toegangsbewijs. De bewijslast dienaangaande rust op de Bezoeker.
 

7. Het toegangsbewijs dat bestaat uit een barcode wordt via elektronische communicatie (e-mail) aan de Bezoeker verstrekt. Indien de Bezoeker ervoor heeft gekozen het toegangsbewijs op deze wijze te ontvangen dient de Bezoeker ervoor zorg te dragen dat dit toegangsbewijs via de juiste elektronische communicatie kan worden verstrekt en dat deze op een veilige wijze kan worden verstrekt. After Supper kan noch de vertrouwelijkheid van het verstrekte toegangsbewijs noch de ontvangst van het toegangsbewijs garanderen.
 

8. After Supper behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te bestellen toegangsbewijzen en de Bezoeker is alsdan verplicht om zich aan het door After Supper gestelde maximum te houden.

9. De prijs van ieder toegangsbewijs bestaat uit een 'ticketprijs' met daarbij opgeteld de 'servicekosten'. De 'ticketprijs' is bij ieder toegangsbewijs een vaste prijs van €24,50 exclusief btw. De overige kosten behoren tot de service kosten. Voorbeeld: Een entreebewijs kost €45 exclusief btw.  De 'ticketprijs' is €24,50. De servicekosten bedragen (€45 - €24,50 = ) €20,50. 

 

Artikel 3. Verbod doorverkoop e.d.

1. De Bezoeker is gehouden om het toegangsbewijs voor een Evenement voor zichzelf te houden en derhalve niet op enigerlei wijze aan derden door te verkopen, ter verkoop aan te bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan te bieden of te verstrekken, op straffe van een direct opeisbare dwangsom van EUR 5000,- per overtreding en EUR 1000,- per dag dat de overtreding voortduurt alsmede afdracht van de verkregen winsten.
 

2. Een toegangsbewijs niet direct verkregen van dan wel betaald aan After Supper en/of een door haar ingeschakelde derde partij is ongeldig en geeft geen recht tot toegang tot een Evenement. After Supper kan bij de toegangscontrole een Bezoeker de toegang weigeren, indien After Supper het vermoeden dan wel de wetenschap heeft dat sprake is van een ongeldig toegangsbewijs. De bewijslast dat wel sprake zou zijn van een geldig toegangsbewijs ligt bij de Bezoeker (bijv. door overlegging van een betaalbewijs aan After Supper).
 

3. De Bezoeker die zijn toegangsbewijs om niet en niet in het kader van commerciële doeleinden, zoals verwoord onder 1, aan derden ter beschikking stelt, is verplicht om de aan hem als Bezoeker opgelegde verplichtingen zoals verwoord in deze algemene voorwaarden alsmede de Huisregels ook op te leggen aan degene aan wie hij het toegangsbewijs ter beschikking stelt en staat er jegens After Supper voor in dat deze persoon of personen deze verplichtingen nakomen.
 

4. Indien de Bezoeker zijn verplichtingen zoals verwoord in de voorgaande leden van dit artikel niet nakomt en/of daarvoor niet in kan staan, is de Bezoeker een direct opeisbare boete van EUR 5000,- per overtreding aan After Supper verschuldigd en EUR 1000,- voor iedere dag dat de overtreding heeft voortgeduurd en voortduurt onverminderd het recht van After Supper om van de Bezoeker bovendien nakoming en/of vergoeding van de geleden of nog te lijden schade te vorderen.

 

 

Artikel 4. Overige verplichtingen van de Bezoeker

1. De Bezoeker is verplicht zich tijdens het bezoeken van het Evenement te houden aan de Huisregels.
 

2. De Bezoeker is verplicht, indien daarom verzocht wordt, mee te werken aan fouillering bij bezoek van het Evenement.
 

3. De Bezoeker dient in het bezit te zijn van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs zowel voor aanvang als tijdens het Evenement en zolang hij zich op de plaats waar het Evenement wordt gehouden, bevindt. De Bezoeker is op ieder moment en op ieder verzoek verplicht om aan medewerkers van After Supper dan wel medewerkers van door deze ingeschakelde derden, zoals ordepersoneel en beveiligers, zijn toegangsbewijs te tonen.
 

4. De Bezoeker is verplicht om op eerste verzoek, zowel tijdens het bezoek van het Evenement als bij bestellen/kopen van het toegangsbewijs, zich te identificeren om After Supper onder meer in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen in het kader van evenementen waaronder de verplichting van het niet verstrekken van alcohol aan personen met een leeftijd jonger dan 18 jaar.
 

5. Het is verboden foto-, film- en andere opnameapparatuur mee te nemen naar de plaats waar het Evenement plaatsvindt, op straffe van inbeslagname van genoemde apparatuur voor de duur van het Evenement.
 

6. Het is verboden glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, (vuur)wapens en/of gevaarlijke voorwerpen, verboden middelen en/of alcoholhoudende dranken mee te brengen naar de plaats waar het Evenement plaatsvindt, op straffe van inbeslagname van deze zaken.
 

7. Registratie van het Evenement in welke vorm dan ook, waaronder begrepen fotograferen, filmen en het maken van (andere) geluids- en/of beeldopnamen, is verboden, alsook nadruk van en/of overname uit het programma(boekje), posters en andere drukwerken. Alle zodanige registraties zullen in beslag worden genomen en zonder meer worden vernietigd.
 

8. Indien de Bezoeker na het betreden van de plaats waar het Evenement plaatsvindt, deze plaats verlaat, verliest het toegangsbewijs zijn geldigheid.
 

9. De Bezoeker is verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van After Supper, door haar ingeschakelde derden, de exploitanten van de plaats waar het Evenement wordt gehouden, het ordepersoneel, de brandweer en ander bevoegden.
 

10. Het is de Bezoeker en eenieder verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van After Supper op en/of rondom het Evenement handelswaren te koop aan te bieden c.q. te verkopen.
 

11. Het is de Bezoeker en eenieder verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van After Supper op en/of rondom het Evenement flyers te verspreiden, posters en/of banners op te hangen of andersoortige promotionele activiteiten te verrichten.
 

12. De Bezoeker is verplicht zich te houden aan de regels die gelden voor de openbare orde (bijv. niet wildplassen, geen openbaar dronkenschap, geen agressief gedrag e.d.), bij overtreding hiervan zal After Supper de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Evenement weigeren, onverminderd het recht van After Supper om de hieruit ontstane schade op de Bezoeker te verhalen.
 

13. In situaties waar deze algemene voorwaarden niet in voorzien, beslist After Supper over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van After Supper hieromtrent is bindend.

 

 

Artikel 5. Rechten van After Supper

1. Bij overtreding door de Bezoeker van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in deze algemene voorwaarden en/of de Huisregels is After Supper gerechtigd het toegangsbewijs ongeldig te maken of de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Evenement te weigeren zonder dat de Bezoeker recht heeft op restitutie van het bedrag dat hij voor het toegangsbewijs (waaronder begrepen servicekosten) aan After Supper, al dan niet via een (voor)verkoopadres heeft voldaan. Houders van ongeldig gemaakte toegangsbewijzen hebben geen recht op restitutie of compensatie anderszins.
 

2. After Supper behoudt zich te allen tijde het recht voor de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Evenement te ontzeggen of van de plaats waar het Evenement plaatsvindt te verwijderen indien After Supper dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het Evenement.
 

3. Indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het toegangsbewijs is After Supper gerechtigd de houder van dit toegangsbewijs de (verdere) toegang tot het Evenement te weigeren, zonder dat de houder van dit valse toegangsbewijs aanspraak kan maken op enige schade die hij hierdoor lijdt.
 

4. Door Bezoeker tijdens het Evenement gekochte consumptiebonnen in wat voor een vorm dan ook, kunnen enkel ingeleverd worden tegen op het Evenement aangeboden producten zoals drank en /of etenswaar. De consumptiebonnen geven nimmer recht op restitutie van een bedrag. Op een Evenement door de Bezoeker eenmaal gekochte consumptiebonnen geven derhalve tijdens dan wel na afloop van het Evenement geen recht op vergoeding dan wel teruggave van het aankoopbedrag.
 

5. Een aankondiging voor een line-up van artiesten, locatie e.d. is vrijblijvend en kan aan wijzigingen onderhevig zijn. After Supper is immer gerechtigd wijzigingen door te voeren, welke nimmer een recht tot schadevergoeding voor de Bezoeker geven. Uiteraard wordt te allen tijde geprobeerd een wijziging door te voeren passen bij het karakter van het Evenement.
 

6. De artiest en After Supper zijn gerechtigd om van het Evenement beeld- en/of geluidsopname te (laten) maken en deze beelden te gebruiken voor promotiedoeleinden voor zichzelf of ten behoeve van hun partners of sponsors. Bezoekers die in de opnamen voorkomen kunnen geen recht doen gelden op enige vergoeding dan wel op portretrecht.
 

7. After Supper behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

 

 

Artikel 6. Overmacht

1. In geval van overmacht in de ruimste zin des woords, waaronder in dit verband mede begrepen ziekte en/of afzegging van de artiest(en), aanwijzingen van de overheid, stakingen, brand, slechte weersomstandigheden, epidemieën etc. heeft After Supper het recht het Evenement te verschuiven naar een latere datum of het Evenement in zijn geheel te annuleren.
 

2. Indien het Evenement als gevolg van of in verband met overmacht door After Supper wordt geannuleerd voordat het is aangevangen, zal uitsluitend een Bezoeker in bezit van een origineel betalingsbewijs verkregen van een door After Supper erkend verkooppunt voor een toegangsbewijs voor een Evenement een redelijke vergoeding geven, welke nooit meer in waarde kan bedragen dan de prijs welke staat vermeld op zowel het betalingsbewijs als het toegangsbewijs.
 

3. Indien een Evenement als gevolg van of in verband met overmacht moet worden geannuleerd nadat het is aangevangen, zal After Supper de Bezoeker een korting van 25% geven op een ander, volgend Evenement dat door After Supper wordt georganiseerd.
 

4. Indien het Evenement als gevolg van of in verband met overmacht door After Supper wordt verschoven naar een andere datum blijft het toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het Evenement zal plaatsvinden. Indien dit het geval is, zal dit via de website van After Supper bekend worden gemaakt. De Bezoeker kan in dat geval geen aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement dat door After Supper wordt georganiseerd, zoals genoemd onder 4. Indien het evenement in geval van overmacht (bijvoorbeeld door: aanwijzingen van de overheid, stakingen, brand, slechte weersomstandigheden, epidemieën etc.) niet geannuleerd wordt, maar verplaatst wordt naar een nieuwe datum, heeft de bezoeker geen recht op een refund van het aangekochte ticket.
 

5. Een beroep op hetgeen in dit artikel staat vermeld dient binnen zeven (7) dagen na de originele datum van het Evenement schriftelijk bij After Supper te zijn ingediend (daarbij gevoegd het originele toegangsbewijs en het originele betalingsbewijs).

 

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid After Supper

1. After Supper is nimmer aansprakelijk voor schade van de Bezoeker door het bezoeken van het Evenement tenzij er sprake is van opzet dan wel grove schuld van After Supper. In dat geval is aansprakelijkheid van After Supper beperkt voor directe schade die de Bezoeker lijdt, waartegen After Supper verzekerd is en die door de verzekeraar daadwerkelijk wordt vergoed. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:

- Gevolgschade;

Immateriële schade;

- Schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van door After Supper ingeschakelde derden en hulppersonen van After Supper.


2. Claims jegens After Supper dienen binnen zeven (7) dagen nadat de Bezoeker de schade heeft geleden schriftelijk bij After Supper te zijn ingediend (daarbij gevoegd het originele toegangsbewijs en het originele betalingsbewijs) en worden dan zo spoedig mogelijk behandeld.
 

3. Het betreden van de plaats waar het Evenement plaatsvindt en het bijwonen van het Evenement, geschiedt door de Bezoeker voor eigen rekening en risico, in die zin dat After Supper geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade ontstaan door genoemd betreden of bijwonen zoals bijv. gehoor-, gezichts- en andere lichamelijke stoornissen.
 

4. After Supper zal ernaar streven dat het programma zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdsschema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en voor de (eventuele) schade welke daardoor voor de Bezoeker en/of derden mocht ontstaan. Aanvangs- en beëindigingstijden zoals vermeld op toegangsbewijzen zijn onder voorbehoud en kunnen wijzigen / uitlopen. De Bezoeker is gehouden om regelmatig te controleren op de website van After Supper of de aanvangstijd ongewijzigd is.
 

5. After Supper is voorts niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van het programma van het Evenement, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het programma. After Supper is evenmin aansprakelijk voor wijzigingen in het programma van het Evenement.

6. After Supper is ook niet aansprakelijk voor schade van de Bezoeker die is ontstaan door verlies of beschadiging van goederen dan wel van het toegangsbewijs.

 

 

Artikel 8. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij After Supper partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 

2. Partijen zullen pas eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

 

Artikel 9. Elektronisch Betaalmiddel

1. After Supper of een andere vennootschap van After Supper (hierna in dit artikel: ‘Het Evenement’) heeft de keuze om de Bezoeker (vooraf en/of tijdens het Evenement) een elektronisch betaalmiddel ter beschikking te stellen. Op het elektronisch betaalmiddel kan de Bezoeker virtuele tokens/credit zetten (“Opwaarderen”). Indien het elektronisch betaalmiddel tijdens het Evenement ter beschikking wordt gesteld aan de Bezoeker, dan heeft de Bezoeker de mogelijkheid tot Opwaarderen door hiervoor met contant geld en/of via een aangeboden pin en/of credit card mogelijkheid te betalen aan een daarvoor bestemde kassa op het Evenement. Een andere mogelijkheid tot Opwaarderen tijdens het Evenement kan zijn via een door het Evenement aangewezen mobiele applicatie, waarover meer informatie te lezen is op de Website van het Evenement. Indien het elektronisch betaalmiddel voorafgaand aan het Evenement ter beschikking wordt gesteld aan de Bezoeker en/of wanneer er tegoed via koppeling van het e-ticket aan het elektronisch betaalmiddel toegevoegd kan worden, dan heeft de Bezoeker naast de eerder genoemde mogelijkheden tevens de mogelijkheid tot Opwaarderen via de Website van het Evenement en/of van een door het Evenement aangewezen derde partij. Dit Opwaarderen kan door gebruik te maken van een op de Website van het Evenement aangeboden betaalmethode waarbij het kan zijn dat deze onderhevig zijn aan algemene voorwaarden en/of Privacy Beleid van derden. De Bezoeker dient zich zelf op de hoogte te stellen van de van toepassing zijnde voorwaarden van de betreffende derde partij. Gedurende het Evenement vindt geen restitutie (“Refund”) van de waarde van eventueel overgebleven virtuele tokens/credit (“Overgebleven tegoed”) plaats aan de Bezoeker. Het Overgebleven tegoed kan enkel éénmalig aan de Bezoeker worden gerefund na afloop van het Evenement op het bij het Evenement bekende rekeningnummer en/of indien het Evenement deze mogelijkheden aanbiedt; op een account van de Bezoeker bij het Evenement, op een account van de Bezoeker bij een derde partij zoals Paypal of middels de webshop van het Evenement. Via de webshop van het Evenement kan de Bezoeker het Overgebleven tegoed spenderen aan, inclusief doch niet uitsluitend, merchandising. De Bezoeker dient het Evenement uiterlijk binnen twee weken na afloop van het Evenement te verzoeken tot het ontvangen van een Refund van het Overgebleven tegoed. Na deze termijn verliest de Bezoeker het recht op een Refund van het Overgebleven tegoed. Alle benodigde informatie met betrekking tot (het verzoek van) de Refund, is terug te lezen op de Website van het Evenement. Deze informatie wordt tevens kenbaar gemaakt aan de Bezoeker op het terrein van het Evenement. Het uitvoeren van een Refund brengt kosten met zich mee en After Supper behoudt zich het recht voor om deze kosten door te berekenen aan de Bezoeker. Deze kosten worden kenbaar gemaakt op de Website van het Evenement. Het elektronisch betaalmiddel dient na afloop van het Evenement in bezit van de Bezoeker te blijven aangezien hiermee het Overgebleven tegoed bepaald wordt. Bij verlies of diefstal van het elektronisch betaalmiddel is een Refund van het Overgebleven tegoed niet mogelijk EN HET EVENEMENT HOUDT ZICH NIET AANSPRAKELIJK VOOR VERLIES EN/OF DIEFSTAL VAN HET ELECTRONISCH BETAALMIDDEL.

Artikel 10. Nederlands recht

1. Deze algemene voorwaarden vallen onder het Nederlands recht. Eventuele geschillen zullen voor een Nederlandse rechtbank worden gebracht en partijen erkennen de jurisdictie en locatie van deze rechtbank.

bottom of page